Publikacja planu połączenia spółek

Dow Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22/22A; 02-675 Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,00.-, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147826, REGON: 011775630, NIP: 1180125961

oraz

Performance Materials Poland Sp. z o.o., z siedzibą w: Warszawie przy ul. Wołoskiej 22/22A; 02-675 Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości 10.100,00.- (słownie: dziesięć tysięcy sto) złotych, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000670191, REGON: 366869332, NIP: 5213773473